×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ
có 6 sản phẩm
Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 2,316 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 9.000 USD

 

Quyền lợi chi phí y tế Chương trình E (USD/EUR)
Chi phí y tế  100.000
Giới hạn phụ  5.000
Quyền lợi trợ cứu y tế Chương trình E (USD/EUR)
Dịch vụ hỗ trợ du lịch  Bao gồm
Hỗ trợ cấp cứu  100.000
Vận chuyển y tế cấp cứu  100.000
Hồi hương  100.000
Vận chuyển hài cốt mai táng  100.000
Bảo lãnh viện phí   Bảo lãnh hoặc thanh toán viện phí cần thiết cho bệnh viện khi tổng viện khi tổng viện phí ước tính vượt quá 1.000 USD/EUR
Chi phí đi lại, ăn ở bổ sung  7.000
Chi phí cho nhân thân sang thăm  7.000
Hồi hương trẻ em  7.000
Nội dung quyền lợi Chương trình E (USD/EUR)
Tai nạn cá nhân

Người lớn dưới 70 tuổi 100.000
Trẻ em dưới 18 tuổi 50.000

 

Nội dung quyền lợi Hỗ trợ đi lại Chương trình E (USD/EUR)
Hành lý và tư trang  3.000
Nhận hành lý chậm  700
Mất giấy tờ thông hành  5.000
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi  9.000
Chuyến đi bị trì hoãn  125
Nội dung quyết lợi Phạm vi mở rộng Chương trình E (USD/EUR)
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh 2.500
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp 3.000

 

Phí bảo hiểm
254 nghìn - 5,118 triệu
Thời hạn bảo hiểm Chương trình E (USD/EUR)
Đến 5 ngày  11
Đến 8 ngày  13
Đến 15 ngày  22
Đến 24 ngày  31
Đến 31 ngày  36
Đến 45 ngày  51
Đến 60 ngày  65
Đến 90 ngày  93
Đến 120 ngày  120
Đến 150 ngày  148
Đến 180 ngày  176

 

 

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình E (USD/EUR)
Đến 5 ngày  14
Đến 8 ngày  17
Đến 15 ngày  29
Đến 24 ngày  42
Đến 31 ngày  46
Đến 45 ngày  65
Đến 60 ngày  83
Đến 90 ngày  119
Đến 120 ngày  120
Đến 150 ngày  154
Đến 180 ngày 191 

 

 

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình E (USD/EUR)
Đến 5 ngày  15
Đến 8 ngày  19
Đến 15 ngày  35
Đến 24 ngày  48
Đến 31 ngày  57
Đến 45 ngày  77
Đến 60 ngày  97
Đến 90 ngày  110
Đến 120 ngày  141
Đến 150 ngày  181
Đến 180 ngày  221

 

 

 

Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.000 USD/EUR

 

Quyền lợi chi phí y tế Chương trình A (USD/EUR)
Chi phí y tế  20.000
Giới hạn phụ  1.000

 

Quyền lợi trợ cứu y tế Chương trình A
Dịch vụ hỗ trợ du lịch  Bao gồm
Hỗ trợ cấp cứu  20.000
Vận chuyển y tế cấp cứu  20.000
Hồi hương  20.000
Vận chuyển hài cốt mai táng  20.000
Bảo lãnh viện phí  Bảo lãnh hoặc thanh toán viện phí cần thiết cho bệnh viện khi tổng viện khi tổng viện phí ước tính vượt quá 1.000 USD/EUR
Chi phí đi lại, ăn ở bổ sung  2.000
Chi phí cho nhân thân sang thăm  2.000
Hồi hương trẻ em  2.000

 

Nội dung quyền lợi Chương trình A (USD/EUR)
Tai nạn cá nhân

Người lớn dưới 70 tuổi 20.000
Trẻ em dưới 18 tuổi 10.000

 

Nội dung quyền lợi Hỗ trợ đi lại Chương trình A (USD/EUR)
Hành lý và tư trang  750
Nhận hành lý chậm  200
Mất giấy tờ thông hành  1.500
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi  2.000
Chuyến đi bị trì hoãn  125

 

Nội dung quyết lợi Phạm vi mở rộng Chương trình A (USD/EUR)
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh  500
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp 1.000

 

Phí bảo hiểm
116 nghìn - 2 triệu
Thời hạn bảo hiểm Chương trình A (USD/EUR)
Đến 5 ngày  5
Đến 8 ngày  7
Đến 15 ngày  11
Đến 24 ngày  17
Đến 31 ngày  22
Đến 45 ngày  26
Đến 60 ngày  30
Đến 90 ngày  39
Đến 120 ngày  47
Đến 150 ngày  55
Đến 180 ngày  63

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình A (USD/EUR)
Đến 5 ngày  6
Đến 8 ngày  8
Đến 15 ngày  13
Đến 24 ngày  19
Đến 31 ngày  23
Đến 45 ngày  27
Đến 60 ngày  31
Đến 90 ngày  40
Đến 120 ngày  48
Đến 150 ngày  56
Đến 180 ngày  64

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình A (USD/EUR)
Đến 5 ngày  7
Đến 8 ngày  10
Đến 15 ngày  15
Đến 24 ngày  20
Đến 31 ngày  25
Đến 45 ngày  31
Đến 60 ngày  37
Đến 90 ngày  50
Đến 120 ngày  62
Đến 150 ngày  74
Đến 180 ngày  86

 

Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
10 triệu - 100 triệu
Phí bảo hiểm
250 đồng - 100 nghìn
Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 694,8 triệu
Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 3.000 USD

 

Quyền lợi chi phí y tế Chương trình B (USD/EUR)
Chi phí y tế  30.000
Giới hạn phụ  1.500

 

Quyền lợi trợ cứu y tế Chương trình B (USD/EUR)
Dịch vụ hỗ trợ du lịch  Bao gồm
Hỗ trợ cấp cứu  30.000
Vận chuyển y tế cấp cứu  30.000
Hồi hương  30.000
Vận chuyển hài cốt mai táng  30.000
Bảo lãnh viện phí  2.500
Chi phí đi lại, ăn ở bổ sung  2.500
Chi phí cho nhân thân sang thăm  2.500 
Hồi hương trẻ em  2.500

 

Nội dung quyền lợi Chương trình B (USD/EUR)
Tai nạn cá nhân

Người lớn dưới 70 tuổi 30.000
Trẻ em dưới 18 tuổi 15.000

 

Nội dung quyền lợi Hỗ trợ đi lại Chương trình B (USD/EUR)
Hành lý và tư trang  1.000
Nhận hành lý chậm  300
Mất giấy tờ thông hành  2.000
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi  3.000
Chuyến đi bị trì hoãn  125

 

Nội dung quyết lợi Phạm vi mở rộng Chương trình B (USD/EUR)
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh  700
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp 1.500

 

Phí bảo hiểm
136 nghìn - 2,5 triệu
Thời hạn bảo hiểm Chương trình B (USD/EUR)
Đến 5 ngày  6
Đến 8 ngày  8
Đến 15 ngày  12
Đến 24 ngày  18
Đến 31 ngày  23
Đến 45 ngày  29
Đến 60 ngày  38
Đến 90 ngày  50
Đến 120 ngày  63
Đến 150 ngày  74
Đến 180 ngày  88

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình B (USD/EUR)
Đến 5 ngày  7
Đến 8 ngày  9
Đến 15 ngày  14
Đến 24 ngày  20
Đến 31 ngày  25
Đến 45 ngày  31
Đến 60 ngày  39
Đến 90 ngày  52
Đến 120 ngày  64
Đến 150 ngày  76
Đến 180 ngày  88

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình B (USD/EUR)
Đến 5 ngày  8
Đến 8 ngày  11
Đến 15 ngày  16
Đến 24 ngày  22
Đến 31 ngày  27
Đến 45 ngày  35
Đến 60 ngày  44
Đến 90 ngày  61
Đến 120 ngày  77
Đến 150 ngày  93
Đến 180 ngày  108

 

Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 4.500 USD

 

Quyền lợi chi phí y tế Chương trình C (USD/EUR)
Chi phí y tế  50.000
Giới hạn phụ  2.500

 

Quyền lợi trợ cứu y tế Chương trình C (USD/EUR)
Dịch vụ hỗ trợ du lịch  50.000
Hỗ trợ cấp cứu  50.000
Vận chuyển y tế cấp cứu  50.000
Hồi hương  50.000
Vận chuyển hài cốt mai táng  50.000
Bảo lãnh viện phí   Bảo lãnh hoặc thanh toán viện phí cần thiết cho bệnh viện khi tổng viện khi tổng viện phí ước tính vượt quá 1.000 USD/EUR
Chi phí đi lại, ăn ở bổ sung  3.500
Chi phí cho nhân thân sang thăm  3.500
Hồi hương trẻ em  3.500
Nội dung quyền lợi Chương trình C (USD/EUR)
Tai nạn cá nhân

Người lớn dưới 70 tuổi 50.000
Trẻ em dưới 18 tuổi 25.000

 

Nội dung quyền lợi Hỗ trợ đi lại Chương trình C (USD/EUR)
Hành lý và tư trang  1.500
Nhận hành lý chậm  400
Mất giấy tờ thông hành  3.000
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi  4.500
Chuyến đi bị trì hoãn  125

 

Nội dung quyết lợi Phạm vi mở rộng Chương trình C (USD/EUR)
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh 1.000
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp 2.000

 

Phí bảo hiểm
162 nghìn - 3 triệu
Thời hạn bảo hiểm Chương trình C (USD/EUR)
Đến 5 ngày  7
Đến 8 ngày  9
Đến 15 ngày  14
Đến 24 ngày  20
Đến 31 ngày  25
Đến 45 ngày  33
Đến 60 ngày  41
Đến 90 ngày  57
Đến 120 ngày  73
Đến 150 ngày  89
Đến 180 ngày  105

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình C (USD/EUR)
Đến 5 ngày 8
Đến 8 ngày 10
Đến 15 ngày 16
Đến 24 ngày 24
Đến 31 ngày 27
Đến 45 ngày 36
Đến 60 ngày 43
Đến 90 ngày 58
Đến 120 ngày 75
Đến 150 ngày 89
Đến 180 ngày  105

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình C (USD/EUR)
Đến 5 ngày  9
Đến 8 ngày  12
Đến 15 ngày  19
Đến 24 ngày  26
Đến 31 ngày  31
Đến 45 ngày  40
Đến 60 ngày  50
Đến 90 ngày  70
Đến 120 ngày  90
Đến 150 ngày  110
Đến 180 ngày  130

 

Đối tượng BHDL
1 tuổi - 70 tuổi
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 6.000 USD

 

Quyền lợi chi phí y tế Chương trình D (USD/EUR)
Chi phí y tế  70.000
Giới hạn phụ  3.500

 

Quyền lợi trợ cứu y tế Chương trình D (USD/EUR)
Dịch vụ hỗ trợ du lịch  Bao gồm
Hỗ trợ cấp cứu  70.000
Vận chuyển y tế cấp cứu   70.000
Hồi hương   70.000
Vận chuyển hài cốt mai táng   70.000
Bảo lãnh viện phí   Bảo lãnh hoặc thanh toán viện phí cần thiết cho bệnh viện khi tổng viện khi tổng viện phí ước tính vượt quá 1.000 USD/EUR
Chi phí đi lại, ăn ở bổ sung  5.000
Chi phí cho nhân thân sang thăm   5.000
Hồi hương trẻ em   5.000

 

Nội dung quyền lợi Chương trình D (USD/EUR)
Tai nạn cá nhân

Người lớn dưới 70 tuổi 70.000
Trẻ em dưới 18 tuổi 35.000

 

Nội dung quyền lợi Hỗ trợ đi lại Chương trình D (USD/EUR)
Hành lý và tư trang  2.000
Nhận hành lý chậm  550
Mất giấy tờ thông hành 4.000 
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi  6.000
Chuyến đi bị trì hoãn  125

 

Nội dung quyết lợi Phạm vi mở rộng Chương trình D (USD/EUR)
Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng bệnh  1.500
Thay đổi nhân sự trong trường hợp khẩn cấp  2.500

 

Phí bảo hiểm
185 nghìn - 4,2 triệu
Thời hạn bảo hiểm Chương trình D (USD/EUR)
Đến 5 ngày  8
Đến 8 ngày  10
Đến 15 ngày  16
Đến 24 ngày  23
Đến 31 ngày  29
Đến 45 ngày  40
Đến 60 ngày  50
Đến 90 ngày  69
Đến 120 ngày  89
Đến 150 ngày  110
Đến 180 ngày  129

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình D (USD/EUR)
Đến 5 ngày  10
Đến 8 ngày  13
Đến 15 ngày  19
Đến 24 ngày  31
Đến 31 ngày  36
Đến 45 ngày  50
Đến 60 ngày  64
Đến 90 ngày  86
Đến 120 ngày  110
Đến 150 ngày  135
Đến 180 ngày  158

 

Thời hạn bảo hiểm Chương trình D (USD/EUR)
Đến 5 ngày  11
Đến 8 ngày  14
Đến 15 ngày  22
Đến 24 ngày  34
Đến 31 ngày  45
Đến 45 ngày  58
Đến 60 ngày  72
Đến 90 ngày  100
Đến 120 ngày  128
Đến 150 ngày  156
Đến 180 ngày  184