×

Xin chào Khách

Đăng nhập|Đăng ký

Trang chủ

Chọn dịch vụ tư vấn và gói tài khoản phù hợp

Bảng giá này chỉ áp dụng cho khu vực Hà Nội & TP HCM. Các khu vực khác vui lòng gọi 1900 636 232 để được báo giá.

Gold 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu20 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 2.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu50 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu9 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 3.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu80 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu12 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert Liên hệ để biết thêm chi tiết

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu Liên hệ

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu Liên hệ

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Nhận contact và gọi điện tư vấn khách hàng số lượng lớn.

Sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, sale chi nhánh, ...

Thống kê, trích xuất báo cáo tình trạng khách hàng, sales.

Sử dụng đầy đủ chức năng như tài khoản cá nhân.

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn

Gold 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu12 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 2.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu25 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu9 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 3.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu40 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu12 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert Liên hệ để biết thêm chi tiết

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu Liên hệ

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu Liên hệ

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Nhận contact và gọi điện tư vấn khách hàng số lượng lớn.

Sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, sale chi nhánh, ...

Thống kê, trích xuất báo cáo tình trạng khách hàng, sales.

Sử dụng đầy đủ chức năng như tài khoản cá nhân.

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn

Gold 3.500.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu10 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 7.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu20 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 10.500.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu30 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert Liên hệ để biết thêm chi tiết

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu Liên hệ

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu Liên hệ

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Nhận contact và gọi điện tư vấn khách hàng số lượng lớn.

Sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, sale chi nhánh, ...

Thống kê, trích xuất báo cáo tình trạng khách hàng, sales.

Sử dụng đầy đủ chức năng như tài khoản cá nhân.

Gold 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu10 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 2.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu25 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 3.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu40 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Gold 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu10 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 2.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu25 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu3 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 3.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu40 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu30 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu5 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnkhông giới hạn khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert Liên hệ để biết thêm chi tiết

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu Liên hệ

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu Liên hệ

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Nhận contact và gọi điện tư vấn khách hàng số lượng lớn.

Sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, sale chi nhánh, ...

Thống kê, trích xuất báo cáo tình trạng khách hàng, sales.

Sử dụng đầy đủ chức năng như tài khoản cá nhân.

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn

Gold 1.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu20 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu6 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Platinum 2.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu50 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu9 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert 3.000.000 đ/tháng

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu80 khách hàng

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu12 khách hàng

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấnKhông giới hạn

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Expert Liên hệ để biết thêm chi tiết

Gửi email cho khách hàng có nhu cầu Liên hệ

Gọi điện cho Khách hàng đang có nhu cầu Liên hệ

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn Không giới hạn

Nhận contact và gọi điện tư vấn khách hàng số lượng lớn.

Sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, sale chi nhánh, ...

Thống kê, trích xuất báo cáo tình trạng khách hàng, sales.

Sử dụng đầy đủ chức năng như tài khoản cá nhân.

Được khách hàng chủ động liên hệ tư vấn